�������� "������ ���"

������ ����������� ��� ������ � �������� ��-207

�������, ������, ������

���.: +7 (916) 400 - 20 - 90

+7 (495) 763 - 54 - 84

 

� ��������

�������

�������� ����� �����

����: 83 000 ���.

����������� ������ ��-207 ������������� ��� ������� ���������� � ��������� ����� ��� ������������� � ������������� ������ � ������������, ����������� � �������� �������������. ������� ������� � ����� ������, �������������� �� ������������� �����, ���������� �� ����������� � �������� ������� � ���������� �� �������� �� ���������������� ����� ������������� ��������. �� ���� �������� ���������� ����������, ������� ������� ������� ����������� ������� ����� ��������� �������. ����������� ������ ������������ � ������� ��������� ������ � ����������, �� ������� ���������� ����� � �������� ����������� ������� ���������.

�������� ��������������:

��������

����������

������:

��-207

��-306.1

�������� ������������ ��� ���������, �/���, �� �����: 3.5 3.5
������ ���������, ��, �� �����: 280 280
������� �������� �������� ��������, ��/���: 2 800 � 100 2 800 � 100
������������ ������� ���������, ��: 3 3
���������� �����: 3 3
����������������, ���: ��� 80 �2 ����80�2�3
���������� IM 1001 I�1081
��������, ��� 2.2 2.2
������� ��������, ��/��� 2 850 2 790
����������, �: 380 220
���������� ������� (�����), ��, �� �����: 1020 � 500 � 1010 1020 � 500 � 1010
�����, ��, �� �����: 130 130

����::

68 300 ���. 70 600 ���.

1. ���������� � ������� ������ ����������� ������ ��-207

����������� ������ ������� �� �������, �������� ��������, ����������������, ���� ���������� � ������� �����. ������ ����������� ������ ������������ ����� ������ ���������� ����� �� ����������� �������� ��� ��������� �������� �������� � ���������� � ������ ����� ��� ������� �������. ������� ������� �������� � ���� �������� � ������ ���� "��������� �����", � ������� � ������� ������ � ������� ��������������� ����� �������� ����. ������� ������� �������� � ������� ����� �������, ��� ��������� ����������� ��������� ���� ������ ����. �������� �������� �������� ���������� �� ������������ �� ������� ����������� ������ ���������������� ����� ������������� ��������.

���� ���������� ����������� ������ �������� � ����:

  • ������ � ���������� ��� ����������� ������;
  • ���������� ��� ����������� ������� ���������;
  • ���������� ��� �������� ������ �������� �� ���� �������.

������� ��������� ������������ ��������� � ���������� ������ ����� ������������� �� ��������. ����������� �������� �������������� ������ ����� ���� ����������� �� ��������������� �������. ������ ������� ������������ ����������� ������. ��� �������� ����� �� ������� �������, ����, �������� �������, ��������� �������� � ������� ��������, ������� ����������, ��� ����� ���������� ������� ���������. ��� �������� ����� ������ ������� ������� ���������� �������� � ������� ��������, ����������� ������� � ��� ����� ����������� ������� ���������. ������� ����� �������� �������� �� ���� ������� �������������� ��������� ��������� ���������, ���������� � �����. ���� � ��������� ���������������� ������������ ���������� � ������� ������, � ������� �� ����������� � ����� ������. ������� �� ���� ��������� ��������� ����� ���������, ������������� � ������ ����� �������, ��������� �������, ����������� ����������� �����������, �������������� �� ���� �������� ��������. ������� ������� ����� ����������� ������ �� �������� ����� � ������� ������������ ���������.

2. ���������� ����������� ������ ��-207 � ������ � ������� ������

����� ����������� ������ ���������� ����������������� � ������������ � ������������ ���� 9.014-78 "��������� ������������������� ������ �������". �������������� ���������, ������ ��������������� ������ �����, ��������� ����-��������. � ����������� ������, ������ � ������������, �� ����� ���������� ����� ����������� �� ������, ���������� ��������� ������� ������������� ������ � �����������, ������ ��������� ���������� ��������� ������� � ������ ��������, ����������� ����������� ��������� �����������, ���������� ������� ���� ��������� ����������. ���������� � ������� ���� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ����������� ���. ��� ����� ����������� ������ ����������, ��������� ��������� ������ � ����������� �����. ��� ��������� ������������ ���� �������� ������ ������ �������� ��� ������� �����, �������� ������ ��� ������� ����� � ������, ��������� ����� � �������� ��� ���, ����� ��� ������� ������ ���� �������� � ������� ��������� ������. ������ ��������� ��� ������� � ������� ������� ������. ���������� ������ ��� ��������� �� ������ ��������� 3 ��.

����������� ��������� �������� �������� ����������� ������

���������� ��������  � ������� ���������. �������� �������. ������ ����� ��������� ����, ����� �������� �����, ������ ������ � ������� ������ ���� �������� �������. ����������� ������������ �� �������� ���������� ������� ����. ��������� ������ ������� ���� � ������� �������. ���������� �������� � ������������ ���������. � ������ ��������� ������� �� ������� 80-82 ��. ����������� ���� ������ ���� ������� ���������� � ��� �������������� �������� �� ������ �������� �� ������ ����������� ������. ��������� ���� ����������� ������� ��������, ���������� ������ ���������� ������ �� 50-100 ��. ��� �������������� ������������ ��������� ������� ��� ��������� ����� �������. ��� ���������� ��������� ����������� ����� � ����������� ����������� ������ ���������� ������ ����������� ���� � ���� ��������� ��������� ������� �����������. ��� ������� ������������ ����������� ������, ��� ���� � ������ ������� � ��������. ����� ���������� ����������� ������, ��������� ��������� ��������, ������� ������ �������� ������� ����� ���������.

������� ��������� ����������� ������:

  • ���������� ����������� ������ ����� �����, ������� ���������� ���������;

  • ����� ����������� �� ������ ���������� � ��������� "���.";

  • �������� ����� ���� �� ����� ����� ���������� ����������� �������, ������ ����� ������� ������ "����" � ��������� � ������� ����������������;

  • ������� �� �������� ������� �������, ������ �����, ����������� �������� �� ������� ������� �� �����, �������� �������. � ����� ��� �� �����, ����������� ��������� ���������� ����������� ������� ���������;

  • ���������� �� ����� ���������� � ��������� ������� ������������ ������ �� �����������, ���������� ���������.

��� ������������ ����������� ������ ����� ��������� �������, ����������� �������� ������ ������� ������� �� �����. ��� �������� ������ �������� �������� �� �������������� ����������� ��� ��������� ������� ���������,  ���������� �������� � ������� ����� ���������. ��������� ����������� ������ �������� ������ "����", �������������� ������ ������� ��� ������ ��������. ���������� ����������� � ��������� "����.", ����������� ����������� ������ �� ����.

 

� ��������

�������

�������� ����� �����

��� "������ ���".

© 2003-2014 ��� ����� �������� � ���������� �������.

Rambler's Top100